2022-03-01

Masaż Shiatsu

Organizm ludzki w szerokim zakresie leczy się sam, ponieważ ma siły regenerujące i przywracające sprawność. Czasem wystarczy go w tym tylko wspomóc, wykorzy- stując naturalne metody, do których zalicza się między innymi Shiatsu.

Harmonia 2022 marzec-kwiecień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

CZYM JEST SHIATSU?

Shiatsu pochodzi z Japonii. W Eu- ropie określany jest jako delikatny i bezpieczny masaż utrzymujący cia- ło i umysł w harmonijnej równowa- dze. Jednak to coś więcej niż masaż! Na Wschodzie jest holistyczną formą terapii, bazującą na terapeutycznym dotyku punktów na ciele i meridianów (kanałów energetycznych). To forma terapii, gdzie podkreśla się duże zna- czenie zagadnieniu jedności ciała, du- cha i umysłu. Staje się coraz bardziej popularna również w Europie.

Bazuje na holistycznym systemie wie- dzy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (bo rozwinęło się na bazie masażu Tui -Na) i zachodnich technikach pracy z ciałem. Dlatego cały masaź/terapię z ciałem wykonuję w oparciu o wcze- śniej przeprowadzoną diagnostykę według TMCh (diagnoza z języka, pul- su, powłok brzusznych, pleców) oraz przeprowadzam wywiad na temat ogólnej kondycji psycho-fizycznej. Do- piero na tej podstawie dobieram stra- tegię działania oraz zestaw technik i punktów aktywnych biologicznie.

Shiatsu pobudza samouzdrawiające siły organizmu. Skutecznie przyczy- nia się do wzmocnienia sił życiowych i zapobiega zaburzeniom zdrowotnym już na początkowym etapie, a także ła- godzi i wspomaga wychodzenie z ist- niejących chorób. Stosowany profilak- tycznie przyczynia się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Ko- rzystnie działa zarówno na dzieci, do- rosłych, jak i osoby starsze.

PODEJŚCIE WSCHODU I ZACHODU

Podejście medycyny Wschodu i Za- chodu charakteryzuje się innym spoj- rzeniem na zagadnienie zdrowia i w związku z tym są prowadzone inne terapie i leczenie człowieka. Medycy- na Wschodu podkreśla duże znacze- nie zagadnieniu jedności ciała, umy- słu i ducha. Wskazuje, że zakłócenia psychiki, a zwłaszcza nieopanowa- ne emocje zakłócają czynności narzą- dów ciała. Z drugiej strony choroby narządów ciała mogą zaburzyć czyn- ności psychiczne. Medycyna Zacho- du dopiero w ostatnich latach przyję- ła punkt widzenia Wschodu (Tradycyj- nej Medycyny Chińskiej) i ustanowiła pojęcie chorób psychosomatycznych.

NASZE CIAŁO MA W SOBIE ŚWIATŁO

Najważniejszym pojęciem w Medycy- nie Dalekiego Wschodu i zarazem naj- bardziej istotnym dla naszego życia i zdrowia jest pojęcie energii witalnej Qi. Ta energia przenika wszystkie ko- mórki, tkanki i narządy ludzkiego cia- ła oraz krew i wszystkie płyny cia- ła. Jest to subtelna odmiana energii elektromagnetycznej. W różnych kul- turach inaczej się ją nazywa, jednak o to samo chodzi. Możesz spotkać ta- kie określenia jak właśnie Qi, Ki, Pra- na, Dharma, Logos, Etere, Siła Wital- na, Energia Życiowa.

O dobrym zdrowiu możemy mó- wić tylko wtedy, kiedy zasób ener- gii Qi jest wystarczający, a jej krąże- nie nie jest niczym zablokowane. Wią- źe się z naszym życiem od chwili po- częcia do momentu śmierci. Jej źró- dłem są rodzice, zarówno matka, jak i ojciec. Część tej energii jest zapisana w ludzkim ciele jako zapas na całe ży- cie (tzw. energia odziedziczona po ro- dzicach), pozostałą część można na- bywać w ciągu życia. Bierzemy ją z po- wietrzą, jedzenia, dobrego oddycha- nia, z punktów aktywnych biologicz- nie i ze stylu życia, jaki prowadzimy.

PUNKTY AKTYWNE BIOLOGICZNIE

Mają różne nazwy jak punkty aku- punktury, akupresury czy punkty te- rapeutyczne. Punkty mają znacze- nie zarówno biologiczne, jak i psy- chogenne, czyli pomagają w proble- mach zdrowotnych natury fizycznej i psychicznej. Można powiedzieć, że są to takie okienka w ciele człowieka łączące go ze światem zewnętrznym. Są one zlokalizowane na kanałach energetycznych, nazywanych meri- dianami.

Punkty można porównać również do „światełek choinkowych”, które są usytuowane na meridianach, czyli „kablach”. Zdrowego, witalnego czło- wieka można porównać do „choinki na święta”. Jak choinka jest rozświe- tlona, to jest lepszy świąteczny klimat, a jak światełka nie świecą (przepaliły się, są uszkodzone), to sami przyznaj- cie, że będziemy mieli kiepski klimat na święta. Tak samo będzie u ludzi - jak nie będzie wystarczająco dużo Qi („prądu/energii”) lub punkty („świa- tełka choinkowe”) będą zablokowane, człowiek nie będzie witalny (nie bę- dzie „świecił”), jego ciało nie będzie żywotne, a stan psychiczny stanie się depresyjny.

Punkty wykorzystuje się do pobudza- nia Qi i to właśnie one uruchamia- ją proces zdrowienia w ciele człowie- ka. Przez punkty pobudzają się siły samouzdrawiające, które każdy z nas ma w ciele. Dlatego w ciele osoby pod- dającej się Shiatsu dochodzi do samo- uzdrowienia. Terapeuta nie uzdrawia, on/ona tylko wie, gdzie pobudzić, do- tknąć, ucisnąć i poprzez to zaczyna się samozdrowienie.

Leczenie to podawanie np. tabletek, czyli jest to forma wspomagania z ze- wnątrz. Uzdrawianie pochodzi z wnę- trza - z pobudzenia siły życiowej, któ- re mają właściwości leczące i głębo- kiego zrozumienia.

Aby takie samouzdrawianie się rozpo- częło, należy aktywować poprzez do- tyk i delikatny ucisk odpowiednie me- ridiany (kanały energetyczne) i punk- ty na nich zlokalizowane. W naszym ciele mamy całe mnóstwo takich punktów. 365 punktów głównych! Dla- tego organizm ludzki w szerokim za- kresie leczy się sam, gdyż ma siły re- generujące i przywracające spraw- ność. Czasem wystarczy go w tym tyl- ko wspomóc, wykorzystując natu- ralne metody, do których zalicza się Shiatsu.

CZYM SĄ MERIDIANY?

Meridiany to inaczej kanały ener- getyczne. Najprościej rzecz ujmu- jąc, wyobraź sobie, że to taka „sieć kabli”, jak np. w domu. Tutaj Two- im domem jest Twoje cia- ło. Aby w każdej części domu było jasno, przy- tulnie i miło, potrzebne jest, aby kabel był drożny i przepływał przez niego prąd. Ten symboliczny „prąd” w naszym ciele to Qi, innymi słowy siła ży- ciowa, żywotność i blask, który się z Ciebie przebi- ja. W ludzkim ciele ener- gia Qi (nasza energia, nasz „prąd”) jest trans- portowana przez ścież- ki, które nazywają się meridianami. Te ścieżki często się blokują, kiedy odczuwamy stres, strach, niewłaściwie oddycha- my, mamy niesprzyjające myśli, ne- gatywne przekonania, niewłaściwie się odżywiamy lub się nie ruszamy. Wtedy Qi (nasza energia, nasz „prąd”) może ulec zmniejszeniu lub zostać całkowicie zablokowana. Skutkuje to różnego rodzaju zaburzeniami i cho- robami, jeśli w porę człowiek nie zgło- si się po wsparcie.

Zapewne nie wyobrażasz sobie swoje- go życia bez prądu, prawda? Tak samo trudno sobie wyobrazić, że człowiek chce żyć, ale coś go blokuje, nie ma siły, innymi słowy nie ma „prądu”, aby przezwyciężyć trudności, które napo- tyka w swoim życiu.

SHIATSU – TO WIĘCEJ NIŻ MASAŻ

Dowiedziono naukowo, że masaż po- maga likwidować stres i lęki, zapo- biega depresjom i może poprawić koncentrację. Tłumaczy się to dzia- łaniem układu przywspółczulnego, ale też poziomem hormonów. Reduk- cji hormonu stresu, kortyzolu, towa- rzyszy prawdopodobnie podniesienie poziomu hormonu miłości, oksytocy- ny. Oprócz tego masaże mogą łagodzić ból. To ważny aspekt, gdyż stany bólo- we, zwłaszcza głowy, karku i strefy ra- mion stały się już chorobą społeczną.

Co powoduje, że Shiatsu to coś więcej niż masaż? Chodzi przede wszystkim o dotyk terapeutyczny! Zanim jednak przechodzę do wykonania Shiatsu, to przeprowadzam rozmowę z Klientem i diagnozuję z ciała, dotykając powłok brzusznych i innych punktów (np. na klatce piersiowej czy plecach). Ta dia- gnoza z ciała to taka „rozmowa z cia- łem”. Ciało często „mówi” więcej niż sam człowiek. Tak! Z ciała można wy- czytać, co jest mu potrzebne, jaki jest brak i na tej podstawie zastosować od- powiednią terapię Shiatsu. Dzięki tej rozmowie z ciałem szybciej zbliżamy się do istotnych tematów, bo dotyk w ogóle nie budzi oporu, który w roz- mowie ustępuje tylko stopniowo. Coś odległego w czasie może zostać roz- patrzone od podstaw i w rezultacie uwolnione.

ZNACZENIE TERAPEUTYCZNEGO DOTYKU W SHIATSU

Dotyk jest niezbędny do życia jak po- wietrze. Potrzebujemy go od pierw- szych dni życia do późnej starości. Jego brak może wpędzić w chorobę! Terapeutyczny dotyk potrafi ukoić psychikę i dać poczucie bezpieczeń- stwa. Jest tak naprawdę podstawą do- brostanu duchowego. Jeśli grozi nam utrata gruntu pod nogami, dotyk rów- noważy ten brak. Jeśli nosimy za dużo bólu, dotyk potrafi zabrać jego część. Może poruszyć obszary umysłu, do których normalnie nie mamy dostę- pu. Terapeutyczny dotyk można więc stosować jako terapię towarzyszącą, wspierającą konwencjonalne lecze- nie, np. w chronicznych chorobach, różnych stanach bólowych bądź cho- robach aparatu ruchowego oraz przy chemioterapii.

SHIATSU NA ZMARTWIENIA

Wszelkie obciążenia i uczucia tkwią często głęboko w ciele. Dlatego te- rapeutyczna praca z ciałem tworzy większą przestrzeń dla uczuć. Czło- wiek uczy się regulować uczucia, cza- sem przeciwstawiając się im, wal- cząc z nimi - wtedy ciało jest napię- te, sztywne. I to nie jest dobry sposób na regulowanie. Jednak czasem jedy- ny w danym momencie dostępny, bo tylko taki znamy. Napięcie, sztywność czy wręcz opancerzenie w ciele chro- ni przed czymś. To owe „coś” jest tym, co było trudne, bolesne, przekraczają- ce granice czy szokujące. Jeśli zdejmie się tę fizyczną blokadę sztywności, bardzo często jest tak, choć nie zawsze i nie od razu - zaczyna się mieć goto- wość, aby zmierzyć się z tymi uczu- ciami pod spodem. Często człowiek ma wtedy większą odwagę, aby w peł- ni odczuć to, czego wcześniej czuć nie chciał, bo się bał, bo było za duże, cięż- kie czy trudne.

CIAŁO ZAPISUJE UCZUCIA

Nasze ciało pamięta nasze przeżycia. Te trudne czy traumatyczne przeży- cia stanowią ciężar, który z czasem staje się problematyczny. Problemy natury uczuciowo emocjonalnej są główną przyczyną dolegliwości w na- szych ciałach, mówimy wtedy o psy chosomatyce. Dlaczego tak się dzie- je? Otóż wszystkie emocje mają pew- ną siłę działania (energię). Wiele nie- wyraźonych emocji jak lęki, niepoko- je, złość są bardzo silnym przeżyciem. Tak silne emocje szukają ujścia. Jeże- li tego ujścia nie zapewnimy, wypro- dukowana energia nie znika bez śla- du, tylko wnika w głąb naszego cia- ła i może się to przejawić w postaci różnych dolegliwości, które uwidacz- niają się w naszym ciele i mogą pro- wadzić do zachorowania. Ratunkiem może być tutaj między innymi Shiat- su, który potrafi wydobyć uczucia na powierzchnię i je w dużym stopniu uzdrowić.

SHIATSU JAKO PROFILAKTYKA WYPALENIA

Coraz więcej ludzi niezależnie od wie- ku odczuwa wyczerpanie, wypalenie, to, że dłużej nie dadzą rady. Ratun- kiem może być Shiatsu, które dzia- ła terapeutycznie na wszelkie bloka- dy duchowe i mentalne, a w pewnych warunkach nawet je znosi. Jeśli „zdą- żymy”, zanim ciało całkiem się „za- mknie”, może będziemy w stanie za- oszczędzić cierpienia, załamania czy choroby.

W JAKICH JESZCZE DOLEGLIWOŚCIACH POMAGA SHIATSU?

Skutecznie przyczynia się do wzmoc- nienia sił życiowych i zapobiega zabu- rzeniom zdrowotnym już na począt- kowym etapie, a także łagodzi i wspo- maga wychodzenie z istniejących cho- rób. Szczególne rezultaty osiąga się przy wielu schorzeniach natury psy- chosomatycznej, w regeneracji i reha- bilitacji po wypadkach i chorobach, jak i również w stanach bólowych nie- dających się uzasadniać na bazie kla- sycznej medycyny. Jest szczególnie pomocny przy przemęczeniu fizycz- nym i psychicznym, przy stresie, na- pięciach oraz nagromadzonych emo- cjach. Jest skuteczny dla poprawy ja- kości snu, przy nadpobudliwości, ner- wicy oraz przy lękach i depresji. Ra- dzi sobie ze wszelkiego rodzaju bóla- mi jak bóle głowy, migreny, bóle ple- ców, karku, bóle miesiączkowe. Shiat- su pomaga przy usuwaniu problemów trawiennych (niestrawność, refluks, zgaga) oraz gastrycznych czy z wy- próżnianiem. Wspiera ludzi w astmie, nadciśnieniu i hipotonii (niedociśnie- nie). Poprawia krążenie oraz uwalnia toksyny z ciała. Shiatsu stosuje się dla wzmocnienia sił obronnych organi- zmu, regeneracji, witalności i popra- wy samopoczucia.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia TV
miniaturka
2022-10-22

Wykład pt. "Leczenie autyzmu"

Wykład dra Huberta Czerniaka pt. "Leczenie autyzmu" przedstawiony na konferencji pt. "Czego Ci lekarz nie powie" w dniu 22.10.2022


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Statyny – lekarze o tym nie mówią

Poniżej podam kilka przykładów powikłań po stosowaniu leków z grupy statyn. Preparaty te są reklamowane jako środek na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Powstrzymać raka

Każdy z nas zna przynajmniej jedną lub więcej osób cierpiącą na nowotwór. Dlaczego tak gwałtownie ta choroba rozprzestrzeniła się w obecnych czasach? Możemy podać prostą...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

DMSO

DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym i wszechstronnym środkiem terapeutycznym, który nie powoduje skutków ubocznych oraz często jest stosowany w medycynie naturalnej. Jest...

Terapeuta EFT, Seksuolog, Specjalista Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Pracuję z ludzkimi emocjami, umysłem, dolegliwościami ciała oraz seksualnością. Pomagam usuwać stres, napięcia, negatywne myśli, przekonania i lęki. Pracuję z osobami, które są zestresowane, wyczerpane psychicznie i fizycznie. Cierpią na depresję, zaburzenia trawienia i łaknienia. Mają problemy natury seksualnej, nie mogą sobie poradzić z rozstaniem czy zdradą oraz nie wierzą w siebie. www.monika-andrzejewska.pl
Harmonia 2022 marzec-kwiecień (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.