2022-03-01

Zastosowanie wody utlenionej

Od kilku lat w przestrzeni publicz- nej pojawiają się tematy bakterii nari- ne, sody czy też wody utlenionej, któ- rą niektórzy specjaliści zalecają do pi- cia. W tym artykule właśnie wodzie utlenionej chcę poświęcić kilka uwag. A myślę, że temat jest ciekawy.

Harmonia 2022 marzec-kwiecień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

CZYM JEST WODA UTLENIONA?

Jej cząsteczka składa się z dwóch ato- mów wodoru i dwóch atomów tlenu. Dodatkowy atom tlenu jest nietrwały i łatwo odłącza się od pierwszej czą- steczki, w przypadku dostępu powie- trza woda utleniona staje się zwykłą wodą — bez zapachu, barwników i innych domieszek. Odczepiający się atom tlenu działa bakteriobójczo i wybielająco, dzięki czemu woda utle- niona znalazła zastosowanie w medy- cynie, codziennej higienie, gospodar- stwach domowych i kuchennych.

Ma właściwości samopiorące i bielą- ce - jest skuteczniejsza w porówna- niu z innymi środkami chemicznymi np. chlorkami. Po rozpadzie aktyw- ny tlen nie pozostawia żadnych reak- cji, więc nie niszczy i nie zmienia bar- wy tkanin. Wody utlenionej używano także „do wybielania” słomy, trzciny, włosia końskiego, szczeciny zwierzę- cej, skóry, drewna, fiszbin, rogów czy kości zwierzęcych. Często wybielano nią myśliwskie trofea typu poroża czy czaszki.

Woda utleniona jest w 100% bez- pieczna dla ludzkiego organizmu. Jest idealnym środkiem dezynfek- cyjnym. Posiada wysoką bakterio- bójczość. Dodanie jej do wody pitnej w postaci zaledwie 0,05% wystarczy, aby w ciągu 24 godzin zabić wszel- kie bakterie chorobotwórcze. W po- przednim stuleciu dodawano ją w ce- lach zabijania bakterii tyfusu. Dzię- ki tym właściwościom woda utlenio- na była używana także do zabijania bakterii w żywności i w wodzie pit- nej. W stomatologii wybielała zęby, pielęgnowała jamę ustną i gardło. Przypomnijmy sobie skaleczenia, otarcia, zdarte na betonie kolana czy łokcie w dzieciństwie.... Co wte- dy stosowały nasze mamy i babcie? Wodę utlenioną....

ZASTOSOWANIE W HIGIENIE

a) Pielęgnowanie jamy ustnej i zębów Woda utleniona dzięki wydzielaniu tlenu szybko usuwa nieprzyjemny za- pach z ust, pobudza gruczoły ślino- we do wytwarzania obfitej piany, czy- ści język, gardło i zęby, wzmacnia dziąsła, zabarwia dziąsła na różowo, usuwa wszelkie stany zapalne, tamu- je krew. Dłuższe używanie wody utle- nionej wybiela najciemniejsze zęby. Wodą utlenioną możemy dezynfeko- wać i wybielać protezy zębowe. Są to tanie i proste, a przede wszystkim sku- teczne sposoby codziennej troski. Sposób użycia: na szklankę ciepłej wody używamy jedną łyżkę stołową wody utlenionej 3%.

b) Płukanie gardła Codzienne płukanie gardła wodą utle- nioną zabezpiecza drogi oddechowe przed infekcją. Sposób użycia: do szklanki ciepłej, ale nie gorącej wody dodajemy pół łyżki stołowej wody utlenionej 3%.

c) Skaleczenia 3% roztworem wody utlenionej pole- wamy rany, skaleczenia i otarcia, ce- lem odkażenia, wybielenia i tamowa- nia krwawień niewymagających inter- wencji chirurgicznych.

d) Obmywanie twarzy i innych części ciała po goleniu Możemy obmywać twarz bądź inne części ciała po goleniu czy depilacji, celem odkażenia.

ZASTOSOWANIE W KOSMETYCE

a) Rozjaśnianie włosów Zabieg rozjaśniania włosów należy stosować z odpowiednim rozcieńcze- niem wody utlenionej z wodą. Najle- piej, jeśli rozjaśnianie wykona prak- tyk albo metodą prób i błędów sami nabierzemy w tym praktyki.

b) Pielęgnacja paznokci Przygotowujemy roztwór z łyżeczki wody utlenionej i pół szklanki ciepłej wody. Paznokcie zanurzamy w roz- tworze. Zabieg nadaje końcom pa- znokci śnieżnobiały kolor.

c) Kąpiele tlenowe Znane dziś komory hiperbaryczne,kąpiele wodne czy hydroterapie to ro- dzaje następstw zapoczątkowanych przez używanie wody i tlenu, w tym wody utlenionej. Kąpiele tlenowe za- lecane są szczególnie przy zniszczonej skórze. Zwykle dodajemy 1-2 szklanki wody utlenionej 30%, 200-300 litrów wody, 1-2 gram nadmanganianu pota- su rozpuszczonego w litrze wody i jed- ną szklankę mocnego octu.

ZASTOSOWANIE W LECZNICTWIE

W medycynie i lecznictwie woda utle- niona stosowanajest jako środek prze- ciwgnilny i tamujący krew. Nie zawie- ra szkodliwych i trujących dodatków. Woda utleniona 3% lub silniejsza, ale odpowiednio rozcieńczona jest sku- teczna w przemywaniu ran, choro- bach zapalnych nosa, uszu i w choro- bach kobiecych. Przed zastosowaniem warto zasięgnąć porady u specjalisty.

ZASTOSOWANIE W CODZIENNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

a) Do prania białej bielizny i materia- łów płóciennych Do 50 litrów wody dodać 150 g szkła wodnego sodowego, 300 g mydła i 50 g wody utlenionej 30%. Po rozpuszcze- niu wszystkich składników zanurzyć bieliznę i nagrzewać ją powoli do zago- towania. Gotować przez godzinę, a na- stępnie wypłukać w gorącej, a potem w zimnej wodzie.

b) Do prania białej wełny, prawdzi- wego i sztucznego jedwabiu Do 50 litrów wody dodać 150 g mydła i 50 g wody utlenionej 30%. Wszystkie składniki rozpuścić w ciepłej wodzie. Tkaninę zanurzyć na godzinę w letniej wodzie z dodatkiem roztworu, wypłu- kać.

c) Czyszczenie wyrobów z kości zwie- rzęcych Przygotowujemy roztwór bielący ze szklanki wody z dodatkiem łyżecz- ki 30% wody utlenionej. Roztworem zwilżyć dane przedmioty i wysuszyć, o ile to możliwe na słońcu. Działanie można wzmocnić przez powtórzenie zabiegu lub użycie ciepłej wody. Małe przedmioty należy włożyć do roztworu wody utlenionej z wodą (np. naszyjniki, biżuteria z kością itp.) na kilka godzin. Jeśli przedmioty są bardziej zniszczo- ne, można je umyć szczoteczką z wodą utlenioną z dodatkiem mydła szarego lub potasowego, wysuszyć na słońcu.

d) Czyszczenie kapeluszy słomko- wych Przygotowujemy roztwór ze szklanki wody i łyżeczki 30% wody utlenionej. Roztworem spryskujemy kapelusz lub przy pomocy ściereczki zwilżamy go równomiernie i suszymy na słońcu. Po kilkukrotnym myciu i suszeniu słoma rozjaśnia się. Dla zwiększenia efek- tu do wody utlenionej możemy dodać mydło naturalne.

e) Pranie białych rękawiczek skórza- nych Do 1 litra wody dodajemy 2-3 łyżeczki 30% roztworu wody utlenionej, pół ły- żeczki sody i trochę mydła. Rękawicz- ki dobrze moczymy w roztworze, wy- ciskamy i suszymy najlepiej na słońcu.

f) Czyszczenie nie malowanego i nie bejcowanego drewna i jego wyrobów Do wiadra emaliowanego lub plasti- kowego zawierającego od 12 do 15 li- trów wody dodajemy szklankę 30% wody utlenionej, 1/4 szklanki amonia- ku i garść sody. Roztworem z dodat- kiem mydła szorujemy drewno szczot- ką, po kilku godzinach zmywamy czy- stą wodą. Najlepiej dodawać szare my- dło w płynie lub kostce. Jeśli przed- mioty są zbyt zniszczone, dodawa- nie amoniaku można pominąć. Takim sposobem możemy myć deski podło- gowe, ale nie lakierowane, niemalo- wane i niebejcowane - inaczej znisz- czymy kolor farby.

g) Czyszczenie mebli i wyrobów z trzciny Do 10 litrów wody dodajemy szklan- kę wody utlenionej 30% i pół szklan- ki amoniaku lub szkła wodnego so- dowego. Meble myjemy roztworem przy pomocy ściereczki, możemy do- dać odrobinę mydła. Roztwór pozo- stawiamy na drewnie kilka godzin, po czym zmywamy wodą. Jeśli nie uży- wamy mydła, po wybielaniu nie musi- my opłukiwać mebli.

h) Wyjaławianie wody do picia i mle- ka Poprzez dodanie 2 łyżeczek wody utle- nionej 30% na 10 litrów mleka, mle- ko nawet przy największym upale nie skwaśnieje. Ta zasada odnosi się tylko do prawdziwego mleka krowiego. Roz- tworem z dodatkiem wody utlenionej warto płukać butelki i smoczki.

i) Pieczenie ciast i wypieków Dodawanie wody utlenionej wpływa na lepszy wypiek, ciasto jest świeższe i wygląda apetyczniej. Wystarczy do- dać łyżeczkę wody utlenionej do wody używanej przy wypieku ciasta.

j) Obmywanie mięsa Mięso, podobnie jak jaja niewłaściwie przechowywane, mogą być przyczy- ną zatruć i problemów żołądkowych. Woda utleniona powstrzymuje proce- sy gnilne i bakteriobójcze. Usuwa nie- przyjemny zapach i smak towarzyszą- ce początkowi tego procesu. Na 1 litr wody dodajemy 2-3 łyżeczki wody utle- nionej 30%, jeśli jest ona 3 lub 7% to dodajemy więcej łyżek 4-5. Przemy- wamy mięso i pozostawiamy je w roz- tworze na kilkanaście minut, po czym dokładnie płuczemy.

Woda utleniona jest używana w na- szych domach od wielu lat. Nieste- ty, dziś trochę o niej zapomnieliśmy, a wielu ludzi stosuje szkodliwe pre- paraty dezynfekujące bogate w pro- pan i propylen. Preparaty te podraż- niają układ nerwowy ludzkiego orga- nizmu, w efekcie powodując choro- by psychiczne i emocjonalne. Jeśli już tak bardzo dbamy o higienę, co nawet ojcowie mikrobiologii nie do końca czynili, używajmy lepszych zamienni- ków, jak choćby woda utleniona.

Życzę dobrego Zdrowia

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia TV
miniaturka
2022-10-22

Wykład pt. "Leczenie autyzmu"

Wykład dra Huberta Czerniaka pt. "Leczenie autyzmu" przedstawiony na konferencji pt. "Czego Ci lekarz nie powie" w dniu 22.10.2022


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Statyny – lekarze o tym nie mówią

Poniżej podam kilka przykładów powikłań po stosowaniu leków z grupy statyn. Preparaty te są reklamowane jako środek na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Powstrzymać raka

Każdy z nas zna przynajmniej jedną lub więcej osób cierpiącą na nowotwór. Dlaczego tak gwałtownie ta choroba rozprzestrzeniła się w obecnych czasach? Możemy podać prostą...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

DMSO

DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym i wszechstronnym środkiem terapeutycznym, który nie powoduje skutków ubocznych oraz często jest stosowany w medycynie naturalnej. Jest...

Harmonia 2022 marzec-kwiecień (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.