2022-03-01

Zmiana zachowań

„Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy tuż przed oczyma”. Wszyscy wiemy, że zachowania zdro- wotne mogą polepszyć nasze życie. Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia stwierdził, że istnieją przytłaczające dowody wpływu zachowań zdrowot- nych na przyczyny śmiertelności i za- chorowalności. Ten wpływ jest naj- lepiej zilustrowany w odniesieniu do diety. Badania sugerują, że zwiększe- nie spożycia owoców i warzyw do za- lecanych 600 g/d, zmniejszyłoby ob- ciążenie chorobami serca o 31%, a cał- kowite obciążenie chorobami na ca- łym świecie o 1,8%. Wydaje się, że od- powiedź na wiele chorób w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, leży w zmianie zachowań zdrowot- nych, a w szczególności w zmianie od- żywiania.

Harmonia 2022 marzec-kwiecień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Na zmianę zachowań zdrowotnych wpływają czynniki fizjologiczne, psy- chologiczne, społeczne i środowisko- we. Wielu badaczy i praktyków sta- wia pytania, jak być zdrowszym i jak poprawić jakość żywienia? W Polsce, jak i w innych krajach Europejskich zastosowano środki karne i wprowa- dzono przepisy mające na celu zmianę środowiska (np. zakaz palenia w miej- scach publicznych, segregacja śmieci, ograniczenie spalenia, wprowadzenie w szkołach warzyw). Miało to na celu ograniczenie możliwości angażowa- nia się w niezdrowe zachowania. Ale co z własną wolą i zachęceniem jed- nostki do wzięcia odpowiedzialności za samego siebie i dokonywania wła- ściwych, zdrowych wyborów? Jak zna- leźć złoty środek zachęcenia do zmia- ny? Jak jeszcze przed chorobą zmoty- wować człowieka do dbania o własne zdrowie?

Warto zrozumieć, że nasz organizm jest całością. Jeśli cierpimy na daną jednostkę chorobową, wówczas cały nasz organizm jest chory. To może zmotywować nas do dbałości o swój stan zdrowia. Przez lata jednak sły- szeliśmy, że mu simy leczyć konkretne jednostki chorobowe- zmniejszyć po- ziom cukru czy cholesterolu we krwi. Nie zadajemy pytania, dlaczego jest taki stan i co spowodowało podwyż- szony poziom tych parametrów. Spe- cjalista powinien spojrzeć na pacjenta holistycznie, w całości. To jest trudne, ale nie niemożliwe.

Nasz metabolizm jest podstawą wszystkich procesów życiowych w ludzkim ciele. To siła napędowa i podtrzymująca życie, która stoi u po- czątku każdego procesu biochemicz- nego. Przypomnijmy sobie z lekcji bio- logii, że każdy z nas posiada komórki. Wiemy, że pełnią one różne role w na- szym organizmie, ale muszą być też zasilane energią. Ponieważ komórka ciała nie może „zjeść” kawałka mięsa, sałatki czy owocu, wszystkie składni- ki odżywcze, które są dostarczane or- ganizmowi wraz z pożywieniem, naj- pierw są „metabolizowane”, czyli roz- kładane, obierane i przekształca- ne tak, aby powstały proste składni- ki, które dotrą do komórki. Gdy nasz metabolizm działa prawidłowo, każ- da witamina, minerał czy pierwiastek śladowy będzie wykorzystany. Die- ta zawsze bezpośrednio jest związana z przemianą materii. Jeśli mamy za- burzony metabolizm, możemy odczu- wać pewne dolegliwości, które w ko- lejnym etapie zmieniają się w proble- my fizyczne i psychiczne, czyli zaczy- namy chorować.

Obraz morfologii pokazuje, w jakim stanie jest nasz organizm. Najważ- niejszym składnikiem krwi jest he- moglobina. To cząsteczka białka za- warta w krwinkach czerwonych (ery- trocytach). Zasadniczą funkcją hemo- globiny jest wiązanie i transportowa- nie tlenu. Jest przyjmowany w płu- cach i przenoszony przez naczynia krwionośne do najdalszych komó- rek w ciele człowieka. Komórki pozy- skują od niej energię z łączącymi sub- stancjami odżywczymi. W drodze po- wrotnej hemoglobina pobiera dwutle- nek węgla i odprowadza go z komórek, który w efekcie końcowym wydalany jest przez płuca na zewnątrz. Aby ery- trocyty właściwie funkcjonowały, po- trzebują żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego.

Witamina B12 jest niezbędna do pra- widłowego wzrostu organizmu i bie- rze udział w procesach podziału ko- mórek. Niedobory tej witaminy skutkują zaburzeniami w układzie krwiotwórczym. Odnawianie komó- rek w ciele jest spowolnione, a niepra-widłowe erytrocyty we krwi źyją kró- cej. Brak nowych komórek powodu- je starzenie się organizmu, co można zaobserwować w naszej skórze. Czło- wiek mógłby wyglądać młodziej, wi- talnej i czuć się lepiej, kiedy miałby optymalny poziom tej witaminy. To samo dzieje się na poziomie umysło- wym. Gdy odnawianie komórek jest zahamowane, trudniej jest nam po- dejmować decyzje i działać. Jesteśmy ociężali, a niektórzy powiedzą, że na- wet leniwi. Podniesienie poziomu tej witaminy spowoduje, że nasze decy- zje będą szybciej podejmowane, a cele i postanowienia wypełniane. Niski poziom hemoglobiny może świadczyć nie tylko o niedoborze żelaza (o czym wszyscy wiedzą), ale także o niskim poziomie witaminy B12.

Niedobór witaminy B12 może pro- wadzić do neurologicznych skut- ków ubocznych, w tym bólów głowy. W rzeczywistości ból głowy to najczę- ściej zgłaszany objaw związany z nie- doborem tej witaminy, zarówno u do- rosłych, jak i u dzieci. Badania wyka- zały, że osoby, które często doświad- czają pewnych rodzajów bólów gło- wy, mają niski poziom witaminy B12. Przeprowadzono także badanie w 2019 roku dla 140 osób, z których po- łowa doświadczyła migrenowych bó- lów głowy. Wykazano, że u uczestni- ków, którzy doświadczali migren, po- ziom witaminy B12 we krwi był znacz- nie niższy, w porównaniu z uczestni- kami, którzy nie mieli tej przypadło- ści. To badanie wykazało również, że osoby z najwyższymi poziomami wi- taminy B12 były o 80% mniej narażo- ne na migreny w porównaniu z uczest- nikami, u których występował najniż- szy poziom tej witaminy. Badacze na- dal sprawdzają, czy leczenie witami- ną B12 może złagodzić objawy migre- nowego bólu głowy u niektórych osób.

Niski poziom witaminy B12 może po- wodować podwyższony poziom ami- nokwasu zawierającego siarkę, zwa- nego homocysteiną. Ona z kolei może przyczynić się do rozwoju depresji poprzez zwiększenie stresu oksyda- cyjnego, uszkodzenia DNA i śmierć komórek w organizmie. W badaniu z 2020 roku z udziałem 132 dzieci i na- stolatków, 89 osób cierpiało na zabu- rzenia depresyjne, a 43 osób nie mia- ło tej przypadłości. Wykazano, że uczestnicy z depresją mieli znacznie niższy poziom witaminy B12 i wyż- szy poziom homocysteiny w porówna- niu z osobami bez depresji. Oprócz ob- jawów depresji niski poziom lub nie- dobór witaminy B12 może prowadzić do zaburzeń innych stanów psychicz- nych, w tym psychozy i zaburzeń na- stroju.

Dokładna interpretacja poszczegól- nych składników badań z krwi i inter- dyscyplinarne podejście do ich anali- zy pozwoli zrozumieć, jaki jest fizycz- ny stan naszego organizmu i odpowie- dzieć na pytanie, dlaczego mamy złe samopoczucie i dlaczego wiele rzeczy nam nie wychodzi. Jest to szczególnie ważne podczas edukacji naszych dzie- ci i młodzieży, jak i w pracy osób do- rosłych.

Powróćmy do zachowań zdrowot- nych, które wpływają na nasz orga- nizm. Jak już wiemy, wszystko na nas wpływa, a co najważniejsze my na wszystko mamy wpływ. Dlatego warto pamiętać, że nasze zachowania zdro- wotne mogą pomóc nam utrzymać do- bre zdrowie i młody wygląd. Jeśli stra- ciliśmy zdrowie, to często zmieniając nasze zachowania zdrowotne, może- my je odzyskać. Zacznijmy od jedze- nia. Aż 80% chorób jest dietozaleźna.

Jedzenie, które wkładamy do naszego organizmu, wpływa na wzrost masy ciała, co przekłada się na brak chę- ci do aktywności fizycznej. Dodatko- wo stres, przemęczenie, agresja, smu- tek i niezadowolenie wpływają na stan sprawności każdego organu w naszym ciele. Jeśli jemy w pośpiechu i stresie, to możemy odczuwać niestrawność. Podczas takich emocji uwalnia się ad- renalina i kortyzol, które spowalnia- ją procesy metaboliczne, do których należy trawienie i wchłanianie. Nie- strawione resztki pokarmowe zosta- ją w jelitach i są poddawane procesom gnilnym, wydzielają gazy, toksyny i alkohole. Te substancje przenikają z jelit i zatruwają nasz organizm. Ba- dania pokazują, że niektóre substan- cje tj. alkohol czy amoniak mogą prze- chodzić barierę krew-mózg i wpływać na nasze zachowanie.

Odpowiednie jedzenie dostarcza na- szemu organizmowi informacji i pa- liwa do funkcjonowania. Niech jedze- nie będzie lekarstwem i wsparciem dla naszego zdrowia.

Dietoonkolog, Psychodietetyk tel. 508 313 317

Archiwalne numeryArchiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.